افزایش تعداد ادرس های فعال بیتکوین

آدرس های بیتکوین به بالاترین حد خود در تاریخ رسید

داده های درون شبکه بیتکوین تا ماه فوریه نشان می‌دهد که احساسات غالب برای بیتکوین مثبت است، زیرا آدرس‌های با موجودی غیر صفر بیت‌کوین به بالاترین حد خود رسیده است.

علاوه بر این، کیف پول هایی که دارای بیتکوین هستند به طور فزاینده ای بیتکوین های خود را نگه می دارند.

بر اساس داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، مقدار عرضه در گردش بیت‌کوین آخرین بار بین سه تا پنج سال به بالاترین حد خود  یعنی کمی بیش از 2.8 میلیون بیتکوین رسید.

تعداد آدرس های فعال با موجودی بیشتر از صفر بیتکوین در سال 2022، ATH جدیدی ثبت کرد و به 40,276,163 آدرس رسیده است.

افزایش ناگهانی عرضه بیت کوین که آخرین بار سه تا پنج سال پیش اتفاق افتاد، مصادف با آخرین موج صعودی بازار در ابتدای سال 2018 بود.

افزایش تعداد ادرس های فعال بیتکوین

آدرس های بیتکوین به بالاترین حد خود در تاریخ رسید

داده های درون شبکه بیتکوین تا ماه فوریه نشان می‌دهد که احساسات غالب برای بیتکوین مثبت است، زیرا آدرس‌های با موجودی غیر صفر بیت‌کوین به بالاترین حد خود رسیده است.

علاوه بر این، کیف پول هایی که دارای بیتکوین هستند به طور فزاینده ای بیتکوین های خود را نگه می دارند.

بر اساس داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Glassnode، مقدار عرضه در گردش بیت‌کوین آخرین بار بین سه تا پنج سال به بالاترین حد خود  یعنی کمی بیش از 2.8 میلیون بیتکوین رسید.

تعداد آدرس های فعال با موجودی بیشتر از صفر بیتکوین در سال 2022، ATH جدیدی ثبت کرد و به 40,276,163 آدرس رسیده است.

افزایش ناگهانی عرضه بیت کوین که آخرین بار سه تا پنج سال پیش اتفاق افتاد، مصادف با آخرین موج صعودی بازار در ابتدای سال 2018 بود.