استخراج بیتکوین در آمریکا

آمریکا استخراج بیتکوین را دو برابر می کند

ایالت داکوتای شمالی که در بخش شمالی آمریکا قرار گرفته است در حال جذب سرمایه برای استخراج بیتکوین است.

مقامات دولتی داکوتای شمالی در کنفرانس بیت کوین 2022 که در میامی برگزار شد اعلام کردند مبلغ سه میلیارد دلار برای گسترش مزارع استخراج بیت کوین خود جمع آوری کردند.

ارزش حال حاضر این مزارع استخراج بیت کوین در حال حاضر سه میلیارد دلار است.

استخراج بیتکوین در آمریکا

آمریکا استخراج بیتکوین را دو برابر می کند

ایالت داکوتای شمالی که در بخش شمالی آمریکا قرار گرفته است در حال جذب سرمایه برای استخراج بیتکوین است.

مقامات دولتی داکوتای شمالی در کنفرانس بیت کوین 2022 که در میامی برگزار شد اعلام کردند مبلغ سه میلیارد دلار برای گسترش مزارع استخراج بیت کوین خود جمع آوری کردند.

ارزش حال حاضر این مزارع استخراج بیت کوین در حال حاضر سه میلیارد دلار است.