آموزش ارز های دیجیتال در آمریکا

آموزش ارزهای دیجیتال به مردم توسط دولت آمریکا

وزارت خزانه داری ایالات متحده در حال راه اندازی یک راهکار جدید برای افزایش آگاهی از خطرات سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال است.

کمیسیون آموزش سواد مالی آمریکا در حال توسعه سازوکاری است که به عموم مردم  نحوه عملکرد ارز های دیجیتال و تفاوت آنها با دارایی های سنتی را آموزش دهد.

نلی لیانگ، معاون وزیر خزانه داری، به رویترز گفت که جمعیت هدف افرادی هستند که دسترسی محدودی به خدمات مالی اصلی دارند. او اظهار داشت:

ما بیشتر و بیشتر درباره سرمایه‌گذاران و خانواده‌هایی می‌شنویم که ارز های دیجیتال را خریداری می‌کنند،اما درباره عملکرد و خطرات آن چیزی نمیدانند»

آموزش ارز های دیجیتال در آمریکا

آموزش ارزهای دیجیتال به مردم توسط دولت آمریکا

وزارت خزانه داری ایالات متحده در حال راه اندازی یک راهکار جدید برای افزایش آگاهی از خطرات سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال است.

کمیسیون آموزش سواد مالی آمریکا در حال توسعه سازوکاری است که به عموم مردم  نحوه عملکرد ارز های دیجیتال و تفاوت آنها با دارایی های سنتی را آموزش دهد.

نلی لیانگ، معاون وزیر خزانه داری، به رویترز گفت که جمعیت هدف افرادی هستند که دسترسی محدودی به خدمات مالی اصلی دارند. او اظهار داشت:

ما بیشتر و بیشتر درباره سرمایه‌گذاران و خانواده‌هایی می‌شنویم که ارز های دیجیتال را خریداری می‌کنند،اما درباره عملکرد و خطرات آن چیزی نمیدانند»