دوج کوین و توییتر

احتمال استفاده از دوج کوین در توییتر

ایلان ماسک مدیر عامل جدید توییتر و مارک کویان یکی از معروف ترین سرمایه گذاران آمریکا، در مورد پذیرش دوج کوین در توییتر بحث می کنند.

مارک کوبان که یکی از طرفداران دوج کوین هم محسوب می شود برای حل مشکل اسپم توییتر با استفاده از میم کوین دوج کوین راه حلی ارائه کرده است.

آقای ایلان ماسک هم این راهکار را پذیرفته است و با آن مواف است.

دوج کوین و توییتر

احتمال استفاده از دوج کوین در توییتر

ایلان ماسک مدیر عامل جدید توییتر و مارک کویان یکی از معروف ترین سرمایه گذاران آمریکا، در مورد پذیرش دوج کوین در توییتر بحث می کنند.

مارک کوبان که یکی از طرفداران دوج کوین هم محسوب می شود برای حل مشکل اسپم توییتر با استفاده از میم کوین دوج کوین راه حلی ارائه کرده است.

آقای ایلان ماسک هم این راهکار را پذیرفته است و با آن مواف است.