افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

بانک مرکزی ایالت متحده(فدرال رزرو) قصد دارد میزان نرخ بهره را در روز چهارشنبه برای اولین بار از زمان شیوع کرونا افزایش دهد.

در حال حاضر بیشتر تحلیلگران برای تصمیم گیری در مورد رونده آینده بازار منتظر تصمیمات فدرال رزرو هستند.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند که در صورت افزایش نرخ بهره احتمالا بیتکوین حمایت های پایین تر خود را خواهد دید.

 

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

بانک مرکزی ایالت متحده(فدرال رزرو) قصد دارد میزان نرخ بهره را در روز چهارشنبه برای اولین بار از زمان شیوع کرونا افزایش دهد.

در حال حاضر بیشتر تحلیلگران برای تصمیم گیری در مورد رونده آینده بازار منتظر تصمیمات فدرال رزرو هستند.

تحلیلگران پیش بینی کرده اند که در صورت افزایش نرخ بهره احتمالا بیتکوین حمایت های پایین تر خود را خواهد دید.