اضافه‌شدن بیش از 100 قرارداد هوشمند بر روی شبکه کاردانو تنها در دو روز

🔹از تاریخ 30 ژانویه تا 1 فوریه، تعداد قراردادهای هوشمند این شبکه به 116 مورد افزایش یافت و تعداد کل قراردادهای هوشمند این شبکه را از ابتدا تا روز اول ماه فوریه به 1127 رساند.

🔹همچنین شایان ذکر است که تعداد قراردادهای هوشمند این شبکه پس از رسیدن به 1000 عدد با شیبی ملایم، بسیار سریع‌تر از قبل در حال افزایش است.

اضافه‌شدن بیش از 100 قرارداد هوشمند بر روی شبکه کاردانو تنها در دو روز

🔹از تاریخ 30 ژانویه تا 1 فوریه، تعداد قراردادهای هوشمند این شبکه به 116 مورد افزایش یافت و تعداد کل قراردادهای هوشمند این شبکه را از ابتدا تا روز اول ماه فوریه به 1127 رساند.

🔹همچنین شایان ذکر است که تعداد قراردادهای هوشمند این شبکه پس از رسیدن به 1000 عدد با شیبی ملایم، بسیار سریع‌تر از قبل در حال افزایش است.