اعلام کاربردهای اجرایی دلار دیجیتال توسط عضو هیئت مدیره فدرال رزرو

عضو هیئت مدیره فدرال رزرو Lael Brainard چندین دلیل برای ضرورت اجرایی دلار دیجیتال را عنوان کرده است.

وی اظهار داشت دلار دیجیتال سبب بهبود ثبات اقتصادی شده و از آنجایی که دلار سلطه پرداخت بین‌الملل را در دست دارد و اگر فدرال رزرو اقدام به انتشار آن نکند، سبب از دست دادن دسترسی به پول با پشتوانه دولت می‌شود.

به عبارت دیگر Brainard اذعان داشته است دلار دیجیتال می‌تواند اهمیت دلار در بازارهای بین‌المللی را حفظ کرده و همچنان همانند دلار حس امنیت و استحکام را القا کند.

اعلام کاربردهای اجرایی دلار دیجیتال توسط عضو هیئت مدیره فدرال رزرو

عضو هیئت مدیره فدرال رزرو Lael Brainard چندین دلیل برای ضرورت اجرایی دلار دیجیتال را عنوان کرده است.

وی اظهار داشت دلار دیجیتال سبب بهبود ثبات اقتصادی شده و از آنجایی که دلار سلطه پرداخت بین‌الملل را در دست دارد و اگر فدرال رزرو اقدام به انتشار آن نکند، سبب از دست دادن دسترسی به پول با پشتوانه دولت می‌شود.

به عبارت دیگر Brainard اذعان داشته است دلار دیجیتال می‌تواند اهمیت دلار در بازارهای بین‌المللی را حفظ کرده و همچنان همانند دلار حس امنیت و استحکام را القا کند.