افزایش 17 درصدی آلودگی های کربنی بیت کوین پس از ممنوعیت در چین

افزایش 17 درصدی آلودگی های کربنی بیت کوین پس از ممنوعیت در چین

مکانیزم اثبات کار بیت کوین مدت هاست که موضوع اصلی در رابطه با نگرانی های زیست محیطی میباشد.

یک مطالعه جدید نشان داده  که نه تنها ممنوعیت کریپتو توسط چین از میزان آلودگی کم نکرده، بلکه بیش از 17 درصد به انتشارات کربنی اضافه کرده است.

چین تا قبل از سال 2021 مرکز اصلی استخراج بیت کوین بوده.

افزایش 17 درصدی آلودگی های کربنی بیت کوین پس از ممنوعیت در چین

افزایش 17 درصدی آلودگی های کربنی بیت کوین پس از ممنوعیت در چین

مکانیزم اثبات کار بیت کوین مدت هاست که موضوع اصلی در رابطه با نگرانی های زیست محیطی میباشد.

یک مطالعه جدید نشان داده  که نه تنها ممنوعیت کریپتو توسط چین از میزان آلودگی کم نکرده، بلکه بیش از 17 درصد به انتشارات کربنی اضافه کرده است.

چین تا قبل از سال 2021 مرکز اصلی استخراج بیت کوین بوده.