اولین صندوق سرمایه گذاری کریپتو در کره جنوبی تاسیس شد

بانک معروف کره ای به اسم KB اولین صندوق سرمایه گذاری(ETF) کریپتو در این کشور راه اندازی میکند.

این صندوق سرمایه گداری اولین صندوق سرمایه گذاری است که توسط یک بانک ارائه میشود.

بانک (KB)ookmin در حال آماده شدن برای تبدیل شدن به اولین بانک در کره جنوبی است که محصولات سرمایه گذاری کریپتو را به سرمایه گذاران خرد ارائه می دهد.

لازم به ذکر است بانک KB بزرگترین بانک در کشور کره جنوبی از نظر سود خالص است.

 

اولین صندوق سرمایه گذاری کریپتو در کره جنوبی تاسیس شد

بانک معروف کره ای به اسم KB اولین صندوق سرمایه گذاری(ETF) کریپتو در این کشور راه اندازی میکند.

این صندوق سرمایه گداری اولین صندوق سرمایه گذاری است که توسط یک بانک ارائه میشود.

بانک (KB)ookmin در حال آماده شدن برای تبدیل شدن به اولین بانک در کره جنوبی است که محصولات سرمایه گذاری کریپتو را به سرمایه گذاران خرد ارائه می دهد.

لازم به ذکر است بانک KB بزرگترین بانک در کشور کره جنوبی از نظر سود خالص است.