ارز های دیجیتال در ایران

ایران حساب های بانکی را که مشکوک به تراکنش ارز های دیجیتال بود را مسدود کرد

طبق گزارش های رسیده، وزارت اطلاعات ایران تعداد 9200 حساب بانکی را مسدود کرد.

مسدود شدن حساب های بانکی به دلیل تراکنش هایی بوده است که صاحبان این حساب ها برای خرید و فروش ارز های دیجیتال استفاده می کردند.

این اقدام با همکاری بانک مرکزی انجام شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی در مجموع 9219 حساب بانکی که متعلق به 545 شخص بوده است مسدود شده است.

ارز های دیجیتال در ایران

ایران حساب های بانکی را که مشکوک به تراکنش ارز های دیجیتال بود را مسدود کرد

طبق گزارش های رسیده، وزارت اطلاعات ایران تعداد 9200 حساب بانکی را مسدود کرد.

مسدود شدن حساب های بانکی به دلیل تراکنش هایی بوده است که صاحبان این حساب ها برای خرید و فروش ارز های دیجیتال استفاده می کردند.

این اقدام با همکاری بانک مرکزی انجام شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی در مجموع 9219 حساب بانکی که متعلق به 545 شخص بوده است مسدود شده است.