آینده اقتصاد آمریکا

ایلان ماسک:اقتصاد آمریکا در رکودی است که ممکن است پنج سال طول بکشد

ایلان ماسک ثروتمند ترین فرد کره زمین و مدیر عامل تسلا و اسپیسکس می گوید:اقتصاد آمریکا در حال حاضر در دوران رکود قرار گرفته است و این رکود می تواند حدود 12 تا 18 ماه طول بکشد.

وی در مورد دلیل این تورم افزود:دلیل واقعی ایجاد تورم و رکود این است که کشور آمریکا یک میلیارد پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.

ایلان ماسک همچنین گفت که ما احتمالا در یک دوره رکود هستیم که در آینده بدتر هم خواهد شد. اما این دوره می گذرد و بعد از آن دوباره وارد دوران رونق خواهیم شد.

آینده اقتصاد آمریکا

ایلان ماسک:اقتصاد آمریکا در رکودی است که ممکن است پنج سال طول بکشد

ایلان ماسک ثروتمند ترین فرد کره زمین و مدیر عامل تسلا و اسپیسکس می گوید:اقتصاد آمریکا در حال حاضر در دوران رکود قرار گرفته است و این رکود می تواند حدود 12 تا 18 ماه طول بکشد.

وی در مورد دلیل این تورم افزود:دلیل واقعی ایجاد تورم و رکود این است که کشور آمریکا یک میلیارد پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.

ایلان ماسک همچنین گفت که ما احتمالا در یک دوره رکود هستیم که در آینده بدتر هم خواهد شد. اما این دوره می گذرد و بعد از آن دوباره وارد دوران رونق خواهیم شد.