فدرال رزرو نرخ بهره

بازار ارز های دیجیتال تحت تاثیر جلسه فدرال رزرو سقوط کرد

چهارشنبه این هفته جلسه کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا یا فدرال رزرو برگذار خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که در فدرال رزرو سیاست های انقباضی خود را آغاز می کند و نرخ بهره را زیاد خواهد کرد.

به دنبال این خبر بازار های ریسکی مانند ارز های دیجیتال و سهام آمریکا نزولی شدند و هفته سختی را پشت سر گذاشتند و به نوعی افزایش نرخ بهره را پیش خور کرده اند.

با این حال باید دید که فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش می دهد یا خیر؟

 

فدرال رزرو نرخ بهره

بازار ارز های دیجیتال تحت تاثیر جلسه فدرال رزرو سقوط کرد

چهارشنبه این هفته جلسه کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا یا فدرال رزرو برگذار خواهد شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که در فدرال رزرو سیاست های انقباضی خود را آغاز می کند و نرخ بهره را زیاد خواهد کرد.

به دنبال این خبر بازار های ریسکی مانند ارز های دیجیتال و سهام آمریکا نزولی شدند و هفته سختی را پشت سر گذاشتند و به نوعی افزایش نرخ بهره را پیش خور کرده اند.

با این حال باید دید که فدرال رزرو این هفته نرخ بهره را افزایش می دهد یا خیر؟