مجوز ارز های دیجیتال در آلمان

بانک بزرگ آلمان به دنبال مجوز ارز های دیجیتال

یکی از بزرگترین بانک های آلمان به اسم Commerzbank اوایل امسال برای مجوز ارز های دیجیتال  و خدمات مربوط به آن درخواست داده است.

این درخواست اولین باری است که یک بانک بزرگ در آلمان به سمت ارزهای دیجیتال حرکت می کند.

در صورت اهدا این مجوز توسط دولت آلمان، این بانک می تواند خدمات نگهداری و خرید و فروش ارز های دیجیتال را انجام دهد.

بانک Commerzbank به بیش از 18 میلیون مشتری و بیش از 70000 مشتری سازمانی خدمات ارائه می دهد.

 

مجوز ارز های دیجیتال در آلمان

بانک بزرگ آلمان به دنبال مجوز ارز های دیجیتال

یکی از بزرگترین بانک های آلمان به اسم Commerzbank اوایل امسال برای مجوز ارز های دیجیتال  و خدمات مربوط به آن درخواست داده است.

این درخواست اولین باری است که یک بانک بزرگ در آلمان به سمت ارزهای دیجیتال حرکت می کند.

در صورت اهدا این مجوز توسط دولت آلمان، این بانک می تواند خدمات نگهداری و خرید و فروش ارز های دیجیتال را انجام دهد.

بانک Commerzbank به بیش از 18 میلیون مشتری و بیش از 70000 مشتری سازمانی خدمات ارائه می دهد.