ارز دیجیتال بانک مرکزی برزیل

بانک مرکزی برزیل ارز دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) خود را راه اندازی می کند

بانک مرکزی برزیل می گوید که امسال یک آزمایش خود را بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را شروع خواهد کرد.

بانک مرکزی برزیل تأیید کرده است که در صورتی که آزمایش بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور(CBDC) با موفقیت به پایان برسد. آن را در سال آینده عملی خواهد کرد.

روبرتو کامپوس نتو، رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این آزمایش جدید شامل عرضه ثابت توکن مذکور خواهد بود و به مرور زمان  طی شش ماه آخر سال جاری اجرا خواهد شد.

ارز دیجیتال بانک مرکزی برزیل

بانک مرکزی برزیل ارز دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) خود را راه اندازی می کند

بانک مرکزی برزیل می گوید که امسال یک آزمایش خود را بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را شروع خواهد کرد.

بانک مرکزی برزیل تأیید کرده است که در صورتی که آزمایش بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی این کشور(CBDC) با موفقیت به پایان برسد. آن را در سال آینده عملی خواهد کرد.

روبرتو کامپوس نتو، رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این آزمایش جدید شامل عرضه ثابت توکن مذکور خواهد بود و به مرور زمان  طی شش ماه آخر سال جاری اجرا خواهد شد.