راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی کانادا

بانک کانادا ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را راه اندازی میکند

بانک مرکزی کشور کانادا با همکاری MIT پروژه تحقیقاتی 12 ماهه خود را با موضوع راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود استارت زد.

بانک مرکزی کانادا اعلام کرد این پروژه با هدف بررسی فناوری های جدید مثل بلاکچین و ارز های دیجیتال شروع شده است.

در نهایت این بانک در پایان تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه اندازی کند

راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی کانادا

بانک کانادا ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را راه اندازی میکند

بانک مرکزی کشور کانادا با همکاری MIT پروژه تحقیقاتی 12 ماهه خود را با موضوع راه اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود استارت زد.

بانک مرکزی کانادا اعلام کرد این پروژه با هدف بررسی فناوری های جدید مثل بلاکچین و ارز های دیجیتال شروع شده است.

در نهایت این بانک در پایان تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه اندازی کند