با دوج کوین میتوانید وکیل استخدام کنید.

با دوج کوین میتوانید وکیل استخدام کنید.

روز دوشنبه، یک شرکت حقوقی پیشرو در بریتانیا، Gunnercooke، اعلام کرد که آنها اولین شرکت حقوقی بزرگ در بریتانیا خواهند بود که به طور رسمی پرداخت‌های مربوط به خدمات قانونی و حرفه‌ای خود را با دریافت رمزارز انجام خواهند داد.

به علت تقاضای چشمگیر رمزارزها این شرکت حقوقی تصمیم گرفته با همکاری با صرافی معروف بریتانیایی، Coinpass خدمات حقوقی خود را در ازای دریافت رمزارز ارائه دهد.

با دوج کوین میتوانید وکیل استخدام کنید.

با دوج کوین میتوانید وکیل استخدام کنید.

روز دوشنبه، یک شرکت حقوقی پیشرو در بریتانیا، Gunnercooke، اعلام کرد که آنها اولین شرکت حقوقی بزرگ در بریتانیا خواهند بود که به طور رسمی پرداخت‌های مربوط به خدمات قانونی و حرفه‌ای خود را با دریافت رمزارز انجام خواهند داد.

به علت تقاضای چشمگیر رمزارزها این شرکت حقوقی تصمیم گرفته با همکاری با صرافی معروف بریتانیایی، Coinpass خدمات حقوقی خود را در ازای دریافت رمزارز ارائه دهد.