برگزاری جلسات حزب حاکم ترکیه در متاورس

حزب عدالت و توسعه ترکیه، اولین نشست متاورسی خود را روز دوشنبه برگزار کرد که در طی آن درباره مقررات آتی حوزه رمزارزها بحث کرده است.

مجمع ملی ترکیه (TBMM) میزبان اولین نشست خود در متاورس بود. در این جلسه مجازی معاونان گروه TBMM ماهیر اونال و مصطفی الیتاش به همراه اومر ایلری، معاون Ak party حضور داشتند.

ایلری اظهار کرد که حزب عدالت و توسعه قصد دارد تا راه را برای یک اکوسیستم فراجهانی هموار کند.

برگزاری جلسات حزب حاکم ترکیه در متاورس

حزب عدالت و توسعه ترکیه، اولین نشست متاورسی خود را روز دوشنبه برگزار کرد که در طی آن درباره مقررات آتی حوزه رمزارزها بحث کرده است.

مجمع ملی ترکیه (TBMM) میزبان اولین نشست خود در متاورس بود. در این جلسه مجازی معاونان گروه TBMM ماهیر اونال و مصطفی الیتاش به همراه اومر ایلری، معاون Ak party حضور داشتند.

ایلری اظهار کرد که حزب عدالت و توسعه قصد دارد تا راه را برای یک اکوسیستم فراجهانی هموار کند.