توافق ایران با برجام

توافق ایران با آژانس انرژی اتمی برای حل مسائل هسته‌ای

ایران درباره نقشه راه نظارت آژانش بین‌المللی انرژی اتمی برای حل سؤالات مهم درباره برنامه هسته‌ای کشور تا اواخر ژوئن توافق کرده است.

اعلام این خبر در حالی است که تمامی کشورهایی که به‌صورت غیرمستقیم درگیر در مذاکرات هستند، تمایل به احیای توافق هسته‌ای دارند و از نزدیک بودن رسیدن به توافق خبر می‌دهند.

محمد اسلامی در کنفرانس خود با گروسی به این موضوع اشاره کرد که اسناد مهم هسته‌ای تا پایان خردادماه، بین تهران و آژانس تبادل خواهد شد.

نکته مهم در مذاکرات این است که تهران می‌خواهد مسئله اورانیوم غنی‌شده در چندین سایت قدیمی و اظهارنشده ایران خاتمه یابد. مقامات غربی می‌گویند که این‌یک مسئله مجزایی هست که آژانس اتمی مسئول و طرف درگیر این مسئله نیست.

گروسی می‌گوید هنوز مسائلی هست که باید توسط ایران مشخص شود.

توافق ایران با برجام

توافق ایران با آژانس انرژی اتمی برای حل مسائل هسته‌ای

ایران درباره نقشه راه نظارت آژانش بین‌المللی انرژی اتمی برای حل سؤالات مهم درباره برنامه هسته‌ای کشور تا اواخر ژوئن توافق کرده است.

اعلام این خبر در حالی است که تمامی کشورهایی که به‌صورت غیرمستقیم درگیر در مذاکرات هستند، تمایل به احیای توافق هسته‌ای دارند و از نزدیک بودن رسیدن به توافق خبر می‌دهند.

محمد اسلامی در کنفرانس خود با گروسی به این موضوع اشاره کرد که اسناد مهم هسته‌ای تا پایان خردادماه، بین تهران و آژانس تبادل خواهد شد.

نکته مهم در مذاکرات این است که تهران می‌خواهد مسئله اورانیوم غنی‌شده در چندین سایت قدیمی و اظهارنشده ایران خاتمه یابد. مقامات غربی می‌گویند که این‌یک مسئله مجزایی هست که آژانس اتمی مسئول و طرف درگیر این مسئله نیست.

گروسی می‌گوید هنوز مسائلی هست که باید توسط ایران مشخص شود.