رشد صنعت گردشگری به واسطه بیت کوین

رشد صنعت گردشگری به واسطه بیت کوین

طبق گزارشات جدید، ال سالوادور کشور کوچکی که بیت کوین را یک ارز رسمی اعلام کرد، با رشد 30درصدی در صنعت توریسم مواجه شده.

مورنا والدز وزیر صنعت گردشگری گفت که این کشور انتظار 1.1میلیارد گردشگر داشته که این رقم به 1.4میلیارد رسیده.

گرچه رسانه های مختلف این خبر را به شکل های متفاوتی بازتاب کرده اند اما مسئله مهم این است که جریان گردشگری ال سالوادور رو به افزایش است.

رشد صنعت گردشگری به واسطه بیت کوین

رشد صنعت گردشگری به واسطه بیت کوین

طبق گزارشات جدید، ال سالوادور کشور کوچکی که بیت کوین را یک ارز رسمی اعلام کرد، با رشد 30درصدی در صنعت توریسم مواجه شده.

مورنا والدز وزیر صنعت گردشگری گفت که این کشور انتظار 1.1میلیارد گردشگر داشته که این رقم به 1.4میلیارد رسیده.

گرچه رسانه های مختلف این خبر را به شکل های متفاوتی بازتاب کرده اند اما مسئله مهم این است که جریان گردشگری ال سالوادور رو به افزایش است.