قانون گذاری ارز های دیجیتال

سازمان های جهانی قانون گذاری ارز های دیجیتال

رگولاتور های جهانی در حال راه اندازی یک نهاد یا سازمان مشترک برای نظارت و همچنین قانون گذاری ارز های دیجیتال هستند.

یکی از مدیران ارشد سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادر جهانی (IOSCO) گفت:

این سازمان و همچنین تنظیم کننده های بازار های جهانی احتمالا تا یکسال آینده یک نهاد تاسیس خواهند کرد تا به قانون گذاری ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها رسیدگی کنند.

قانون گذاری ارز های دیجیتال

سازمان های جهانی قانون گذاری ارز های دیجیتال

رگولاتور های جهانی در حال راه اندازی یک نهاد یا سازمان مشترک برای نظارت و همچنین قانون گذاری ارز های دیجیتال هستند.

یکی از مدیران ارشد سازمان بین المللی کمسیون اوراق بهادر جهانی (IOSCO) گفت:

این سازمان و همچنین تنظیم کننده های بازار های جهانی احتمالا تا یکسال آینده یک نهاد تاسیس خواهند کرد تا به قانون گذاری ارزهای دیجیتال و استیبل کوین ها رسیدگی کنند.