سختگیری‌های بیشتر سازمان مالیاتی بریتانیا در مورد وام‌دهی و استیکینگ در DeFi

در روز چهارشنبه سازمان مالیاتی بریتانیا (HMRC) مجموعه‌ای از توصیه‌هایی را منتشر کرده است که می‌تواند ابتکارات در حوزه DeFi را تحت تاثیر قرار دهد.

در آخرین نسخه از قوانین موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال، تمرکز بر وام‌دهی و استیک (Stake) در DeFi می‌باشد. این توصیه‌نامه در مورد این موضوع که پاداش‌های حاصل از این پلتفرم‌ها باید جزو سرمایه و یا دارایی در ارتباط با مالیات شناسایی شوند یا خیر ابراز تردید کرده است.

‏ HMRC معتقد است که درآمد تامین کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) در پلتفرم‌های DeFi باید شامل مالیات گردد، این در حالی است که بر طبق قوانین فعلی انگلستان درآمد این تامین کنندگان نقدینگی جزو دسته بندی سود حاصل از سرمایه قرار گرفته است.

سختگیری‌های بیشتر سازمان مالیاتی بریتانیا در مورد وام‌دهی و استیکینگ در DeFi

در روز چهارشنبه سازمان مالیاتی بریتانیا (HMRC) مجموعه‌ای از توصیه‌هایی را منتشر کرده است که می‌تواند ابتکارات در حوزه DeFi را تحت تاثیر قرار دهد.

در آخرین نسخه از قوانین موجود در زمینه دارایی‌های دیجیتال، تمرکز بر وام‌دهی و استیک (Stake) در DeFi می‌باشد. این توصیه‌نامه در مورد این موضوع که پاداش‌های حاصل از این پلتفرم‌ها باید جزو سرمایه و یا دارایی در ارتباط با مالیات شناسایی شوند یا خیر ابراز تردید کرده است.

‏ HMRC معتقد است که درآمد تامین کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) در پلتفرم‌های DeFi باید شامل مالیات گردد، این در حالی است که بر طبق قوانین فعلی انگلستان درآمد این تامین کنندگان نقدینگی جزو دسته بندی سود حاصل از سرمایه قرار گرفته است.