شایعات از همکاری SHIB و Netflix خبر می دهند

تیم توسعه دهنده شیبا

نظرسنجی تیزر Shiba Inu اتحاد SHIB و Netflix را مورد بررسی قرار می دهد

در نظرسنجی رسمی تیزر Shiba Inu (SHIB)، تیم توسعه دهنده شیبا  (Shytoshi Kusama)  بیان می‌کند که شیبا هیچ ارتباطی با رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد ندارد و همین امر باعث نگرانی همکاری Netflix شده است.

در حالی که این تیزر در توییتر توجه زیادی را به خود جلب کرد، تیم توسعه دهنده شیتوشی به کاربران اینترنتی پاسخ داد.
من می دانم که شما مک دونالد یا هر چیز دیگری را می خواهید، اما ما گروهی نیستیم که حمایت می کنیم! این در مورد پذیرش SHIB نیست. چگونه امضای قرارداد با مک دونالد ما را به سمت تمرکززدایی بیشتر سوق می دهد؟ به نظر شما پذیرش مک دونالد SHIB یا DOGE برای این موضوع کاری جز پمپاژ کردن دارد؟ ما خواهان تغییر واقعی و پایدار هستیم.

شایعات از همکاری SHIB و Netflix خبر می دهند

تیم توسعه دهنده شیبا

نظرسنجی تیزر Shiba Inu اتحاد SHIB و Netflix را مورد بررسی قرار می دهد

در نظرسنجی رسمی تیزر Shiba Inu (SHIB)، تیم توسعه دهنده شیبا  (Shytoshi Kusama)  بیان می‌کند که شیبا هیچ ارتباطی با رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد ندارد و همین امر باعث نگرانی همکاری Netflix شده است.

در حالی که این تیزر در توییتر توجه زیادی را به خود جلب کرد، تیم توسعه دهنده شیتوشی به کاربران اینترنتی پاسخ داد.
من می دانم که شما مک دونالد یا هر چیز دیگری را می خواهید، اما ما گروهی نیستیم که حمایت می کنیم! این در مورد پذیرش SHIB نیست. چگونه امضای قرارداد با مک دونالد ما را به سمت تمرکززدایی بیشتر سوق می دهد؟ به نظر شما پذیرش مک دونالد SHIB یا DOGE برای این موضوع کاری جز پمپاژ کردن دارد؟ ما خواهان تغییر واقعی و پایدار هستیم.