شیبا وارد حوضه بهداشت میشود

شیبا وارد حوضه بهداشت میشود

بنا به گزارش رسانه های محلی، بنیاد بیمارستان توانبخشی گلنروز، که در آلبرتا، کانادا واقع شده است، اکنون کمک های مالی را با تعداد زیادی از رمزارزها، از جمله شیبا اینو، می پذیرد.
این اولین بنیاد مراقبت‌های بهداشتی در استان آلبرتای غربی است که پشتیبانی از پرداخت‌های رمزارزی را امکان‌پذیر می‌کند.
مدیر این سازمان گفت که تمرکز اصلی آنها بر تحقیق و تکنولوژی میباشد و فضای رمزارزها میتواند شروع مهمی برای آنها باشد.
شیبا وارد حوضه بهداشت میشود

شیبا وارد حوضه بهداشت میشود

بنا به گزارش رسانه های محلی، بنیاد بیمارستان توانبخشی گلنروز، که در آلبرتا، کانادا واقع شده است، اکنون کمک های مالی را با تعداد زیادی از رمزارزها، از جمله شیبا اینو، می پذیرد.
این اولین بنیاد مراقبت‌های بهداشتی در استان آلبرتای غربی است که پشتیبانی از پرداخت‌های رمزارزی را امکان‌پذیر می‌کند.
مدیر این سازمان گفت که تمرکز اصلی آنها بر تحقیق و تکنولوژی میباشد و فضای رمزارزها میتواند شروع مهمی برای آنها باشد.