فعالان محیط زیست و ساخت NFT

فعالان محیط زیست و ساخت NFT

شرکت برزیلی Moss، تصمیم به قطعه بندی بخش هایی از جنگل آمازون گرفته (بخش های را که از قبل خریداری کرده) و قصد دارد این قطعه ها را به شکل ان اف تی به فروش برساند.

توکن های ساخته شده بعد از قرارگرفتن در پلتفرم OpenSea  برای پیشفروش، در کمتر از یکساعت به فروش رسیدند.

از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط ماس، به نظر می‌رسد که این ابتکار واقعاً می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر جنگل‌زدایی جنگل‌های بارانی آمازون داشته باشد.

فعالان محیط زیست و ساخت NFT

فعالان محیط زیست و ساخت NFT

شرکت برزیلی Moss، تصمیم به قطعه بندی بخش هایی از جنگل آمازون گرفته (بخش های را که از قبل خریداری کرده) و قصد دارد این قطعه ها را به شکل ان اف تی به فروش برساند.

توکن های ساخته شده بعد از قرارگرفتن در پلتفرم OpenSea  برای پیشفروش، در کمتر از یکساعت به فروش رسیدند.

از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط ماس، به نظر می‌رسد که این ابتکار واقعاً می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر جنگل‌زدایی جنگل‌های بارانی آمازون داشته باشد.