قطع برق ماینر ها

قطع انرژی استخراج کنندگان جدید بیتکوین در ایسلند

شرکت ملی برق ایسلند اخیراً برق مورد نیاز چند صنعت از جمله ذوب آلومینیوم و استخراج کنندگان بیتکوین را قطع کرده است.

این سازمان دلیل این اقدامات را ایرادات فنی در مراکز تولید برق و پایین بودن سطح آب نیروگاه‌های برق آبی عنوان کرده است.

شایان ذکر است که به دلیل فراوانی انرژی‌های پاک از جمله زمین گرمایی در کشور ایسلند پیش از این استخراج کنندگان زیادی جذب این کشور شده بودند اما طبق اعلام سازمان ذکر شده از تاریخ 7 دسامبر تا زمان نامعلومی هرگونه درخواست جدیدی از سمت استخراج کنندگان جدید مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

* توضیحات تکمیلی: سهم کشور ایسلند از هش‌ریت شبکه‌ی بیتکوین در حدود 0.4 درصد است.

قطع برق ماینر ها

قطع انرژی استخراج کنندگان جدید بیتکوین در ایسلند

شرکت ملی برق ایسلند اخیراً برق مورد نیاز چند صنعت از جمله ذوب آلومینیوم و استخراج کنندگان بیتکوین را قطع کرده است.

این سازمان دلیل این اقدامات را ایرادات فنی در مراکز تولید برق و پایین بودن سطح آب نیروگاه‌های برق آبی عنوان کرده است.

شایان ذکر است که به دلیل فراوانی انرژی‌های پاک از جمله زمین گرمایی در کشور ایسلند پیش از این استخراج کنندگان زیادی جذب این کشور شده بودند اما طبق اعلام سازمان ذکر شده از تاریخ 7 دسامبر تا زمان نامعلومی هرگونه درخواست جدیدی از سمت استخراج کنندگان جدید مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

* توضیحات تکمیلی: سهم کشور ایسلند از هش‌ریت شبکه‌ی بیتکوین در حدود 0.4 درصد است.