استخراج بیتکوین در ایران

مجازات استخراج غیر قانونی بیت کوین در ایران افزایش می یابد

ایران قوانین جدیدی را برای افزایش مجازات برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال اعمال می کند.

این جریمه‌های اضافی شامل زندان و جریمه نقدی است.

همچنین هرگونه استفاده از برق یارانه ای برای مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج ارز دیجیتال ممنوع است.

استخراج بیتکوین در ایران

مجازات استخراج غیر قانونی بیت کوین در ایران افزایش می یابد

ایران قوانین جدیدی را برای افزایش مجازات برای استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال اعمال می کند.

این جریمه‌های اضافی شامل زندان و جریمه نقدی است.

همچنین هرگونه استفاده از برق یارانه ای برای مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری برای استخراج ارز دیجیتال ممنوع است.