خرید ارز های دیجیتال توسطمدیر عامل گوگل

مدیر عامل سابق گوگل سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال را آغاز کرد

اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل است که ارزش  کل دارایی های آن به 22.8 میلیارد دلار می رسد.

مدیر عامل سابق گوگل اعلام کرد قصد دارد سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال را آغاز کند.

وی همچنین اضافه کرد صنعت وب 3 می تواند آینده درخشانی داشته باشد و برای سرمایه گذاری بسیار جالب است.

خرید ارز های دیجیتال توسطمدیر عامل گوگل

مدیر عامل سابق گوگل سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال را آغاز کرد

اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل است که ارزش  کل دارایی های آن به 22.8 میلیارد دلار می رسد.

مدیر عامل سابق گوگل اعلام کرد قصد دارد سرمایه گذاری بر روی ارز های دیجیتال را آغاز کند.

وی همچنین اضافه کرد صنعت وب 3 می تواند آینده درخشانی داشته باشد و برای سرمایه گذاری بسیار جالب است.