مدیر عامل Skybridge Capital:ما در بازار صعودی ارز های دیجیتال قرار داریم

اسکایبریج کپیتال(Skybridge Capital)، یک شرکت مدیریت دارایی و سرمایه گذاری به ارزش 3.5 میلیارد دلار است.

یکی از مدیران ارشد این شرکت می گوید: بازار ارز های دیجیتال “بسیار صعودی” است.ما فکر می کنیم که بازارهای ارزهای دیجیتال رشد فوق العاده ای را خواهد داشت.

ایشان همچنین توضیح داد که نیمی از صندوق 3.5 میلیاردی این شرکت را ارز های دیجیتال تشکیلی داده اند.

ارز های دیجیتال این شرکت: بیت کوین،اتریوم،آلگورند و سهام شرکت های مربوط به ارز های دیجیتال هستند.

مدیر عامل Skybridge Capital:ما در بازار صعودی ارز های دیجیتال قرار داریم

اسکایبریج کپیتال(Skybridge Capital)، یک شرکت مدیریت دارایی و سرمایه گذاری به ارزش 3.5 میلیارد دلار است.

یکی از مدیران ارشد این شرکت می گوید: بازار ارز های دیجیتال “بسیار صعودی” است.ما فکر می کنیم که بازارهای ارزهای دیجیتال رشد فوق العاده ای را خواهد داشت.

ایشان همچنین توضیح داد که نیمی از صندوق 3.5 میلیاردی این شرکت را ارز های دیجیتال تشکیلی داده اند.

ارز های دیجیتال این شرکت: بیت کوین،اتریوم،آلگورند و سهام شرکت های مربوط به ارز های دیجیتال هستند.