ارز های دیجیتال در هند

هشدار رئیس بانک مرکزی هند در مورد ممنوعیت ارز های دیجیتال در هند

رئیس بانک مرکزی هند اخیرا در مصاحبه ای با CNBC در مورد ممنوعیت ارز های دیجیتال در هند اعلام کرده است:

ما قبلا در مورد بازار ارز های های دیجیتال هشدار داده بودیم؛ حالا می بینید که چه اتفاقی برای بازار ارز های دیجیتال افتاده است.

وی در ادامه افزود اگر ما قبلا خرید و فروش ارز های دیجیتال را ممنوع نمی کردیم و برای ان ها قوانین وضع می کردیم تاکنون بیشتر شهروندان ضرر های هنگفتی را تجربه کرده بودند.

همین مورد باعث می شد تا ضربه ای به اقتصاد هند وارد شود.

ایشان همچنین گفت بازار ارز های دیجیتال نسبت به نوامبر سال گذشته بیش از 1.5 تریلیون دلار و از ابتدای ماه تقریبا 500 میلیارد دلار کاهش یافته است.

قانون گذاری ارز های دیجیتال در آینده بسیار بعید به نظر می رسد زیرا این بازار موجب تضعیف شدن اقتصاد هند خواهد شد.

لازم به ذکر است دولت هند هم با نظر رئیس بانک مرکزی هم عقیده است.

ارز های دیجیتال در هند

هشدار رئیس بانک مرکزی هند در مورد ممنوعیت ارز های دیجیتال در هند

رئیس بانک مرکزی هند اخیرا در مصاحبه ای با CNBC در مورد ممنوعیت ارز های دیجیتال در هند اعلام کرده است:

ما قبلا در مورد بازار ارز های های دیجیتال هشدار داده بودیم؛ حالا می بینید که چه اتفاقی برای بازار ارز های دیجیتال افتاده است.

وی در ادامه افزود اگر ما قبلا خرید و فروش ارز های دیجیتال را ممنوع نمی کردیم و برای ان ها قوانین وضع می کردیم تاکنون بیشتر شهروندان ضرر های هنگفتی را تجربه کرده بودند.

همین مورد باعث می شد تا ضربه ای به اقتصاد هند وارد شود.

ایشان همچنین گفت بازار ارز های دیجیتال نسبت به نوامبر سال گذشته بیش از 1.5 تریلیون دلار و از ابتدای ماه تقریبا 500 میلیارد دلار کاهش یافته است.

قانون گذاری ارز های دیجیتال در آینده بسیار بعید به نظر می رسد زیرا این بازار موجب تضعیف شدن اقتصاد هند خواهد شد.

لازم به ذکر است دولت هند هم با نظر رئیس بانک مرکزی هم عقیده است.