مالیات هند از صنعت کریپتو

هند قصد دارد مالیات 50 درصدی از ارز های دیجیتال دریافت کند

یکی از اعضای پارلمان هند می گوید ارز های دیجیتال مانند قمار هستند و باید از بازار ارز های دیجیتال  50 درصد مالیات دریافت شود.

وی تاکید کرد: ما باید از معامله و سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال جلوگیری کنیم و انگیزه آن را از بین ببریم.

مالیات هند از صنعت کریپتو

هند قصد دارد مالیات 50 درصدی از ارز های دیجیتال دریافت کند

یکی از اعضای پارلمان هند می گوید ارز های دیجیتال مانند قمار هستند و باید از بازار ارز های دیجیتال  50 درصد مالیات دریافت شود.

وی تاکید کرد: ما باید از معامله و سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال جلوگیری کنیم و انگیزه آن را از بین ببریم.