هنگ کنگ به دنبال قانون‌گذاری بر استیبل‌کوین‌ها

🔴 اداره پولی هنگ کنگ با مطرح کردن 8 سوال به دنبال پیشنهادات در مورد سیاست گذاری مرتبط با استیبل کوین‌ها می‌باشد. این نهاد به دنبال وضع چارچوب قانونی در رابطه با استیبل کوین‌ها تا سال 2023-2024 می‌باشد.

🔴 این نهاد اشاره کرده است که با رشد مواجه سرمایه‌گذاران سازمانی در دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک جایگزین و یا تکمیل کننده دارایی‌های سنتی برای انجام معاملات و وام‌دهی نشان از به هم پیوستگی بیش از پیش دارایی‌های دیجیتالی با جریان اصلی مالی دارد.

🔴 این نهاد با مطرح کردن 8 سوال در رابطه با استیبل کوین‌ها، 5 نتیجه‌ی محتمل قانون گذاری شامل: منفعل بودن، قانون اختیاری، رژیم قانونی ریسک محور، رژیم قانونی جامع و همچنین ممنوعیت کامل را مطرح کرده است.‌

هنگ کنگ به دنبال قانون‌گذاری بر استیبل‌کوین‌ها

🔴 اداره پولی هنگ کنگ با مطرح کردن 8 سوال به دنبال پیشنهادات در مورد سیاست گذاری مرتبط با استیبل کوین‌ها می‌باشد. این نهاد به دنبال وضع چارچوب قانونی در رابطه با استیبل کوین‌ها تا سال 2023-2024 می‌باشد.

🔴 این نهاد اشاره کرده است که با رشد مواجه سرمایه‌گذاران سازمانی در دارایی‌های دیجیتال به عنوان یک جایگزین و یا تکمیل کننده دارایی‌های سنتی برای انجام معاملات و وام‌دهی نشان از به هم پیوستگی بیش از پیش دارایی‌های دیجیتالی با جریان اصلی مالی دارد.

🔴 این نهاد با مطرح کردن 8 سوال در رابطه با استیبل کوین‌ها، 5 نتیجه‌ی محتمل قانون گذاری شامل: منفعل بودن، قانون اختیاری، رژیم قانونی ریسک محور، رژیم قانونی جامع و همچنین ممنوعیت کامل را مطرح کرده است.‌