آپدیت وی چین

وی چین به مکانیسم اجماع Proof of Authority ارتقا داده می شود

شبکه ردیابی زنجیره تامین وی چین به تازگی مکانیسم اجماع خود را به آنچه که ادعا می کند “سبزترین” روش جهان برای تأیید بلوک های زنجیره است ارتقا داده است.

در 16 نوامبر، وی چین با ارتقاء شبکه اصلی VeChainThor خود به فاز اول الگوریتم اجماع SURFACE 2.0 Proof of Authority (PoA) به نقطه عطفی در تاریخ شش ساله خود رسید.
وی چین یک سیستم ردیابی زنجیره تامین است که در سال 2015 راه اندازی شد و ردیابی فیزیکی را با ثبت سوابق بلاک چین ترکیب می کند.

آپدیت وی چین

وی چین به مکانیسم اجماع Proof of Authority ارتقا داده می شود

شبکه ردیابی زنجیره تامین وی چین به تازگی مکانیسم اجماع خود را به آنچه که ادعا می کند “سبزترین” روش جهان برای تأیید بلوک های زنجیره است ارتقا داده است.

در 16 نوامبر، وی چین با ارتقاء شبکه اصلی VeChainThor خود به فاز اول الگوریتم اجماع SURFACE 2.0 Proof of Authority (PoA) به نقطه عطفی در تاریخ شش ساله خود رسید.
وی چین یک سیستم ردیابی زنجیره تامین است که در سال 2015 راه اندازی شد و ردیابی فیزیکی را با ثبت سوابق بلاک چین ترکیب می کند.