ورود کره جنوبی به متاورس

کره جنوبی 187 میلیون دلار در متاورس ملی سرمایه گذاری می کند

وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات،کره جنوبی 186.7 میلیون دلار را برای ایجاد یک اکوسیستم گسترده متاورس برای حمایت از رشد محتوای دیجیتال و شرکت‌ها در داخل کشور هزینه کرد.

کروه جنوبی  قصد دارد از متاورس به عنوان بستری برای گسترش رشد صنعتی مجازی شهرها، آموزش و رسانه ها استفاده کند.

ورود کره جنوبی به متاورس

کره جنوبی 187 میلیون دلار در متاورس ملی سرمایه گذاری می کند

وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات،کره جنوبی 186.7 میلیون دلار را برای ایجاد یک اکوسیستم گسترده متاورس برای حمایت از رشد محتوای دیجیتال و شرکت‌ها در داخل کشور هزینه کرد.

کروه جنوبی  قصد دارد از متاورس به عنوان بستری برای گسترش رشد صنعتی مجازی شهرها، آموزش و رسانه ها استفاده کند.