ارز های دیجیتال در نپال

کشور نپال وبسایت ها و برنامه های حوزه ارز های دیجیتال را تعطیل کرد

اداره ارتباطات نپال هشداری مبنی بر بر غیرقانونی بودن فعالیت های سایت ها و برنامه های حوزه ارز های دیجیتال صادر کرده است.

همچنین اداره ارتباطات این کشور تاکید کرده است که استفاده از وب سایت ها، برنامه ها و شبکه های آنلاین مرتبط با  ارز های دیجیتال در داخل کشور ممنوع است.

ارز های دیجیتال در نپال

کشور نپال وبسایت ها و برنامه های حوزه ارز های دیجیتال را تعطیل کرد

اداره ارتباطات نپال هشداری مبنی بر بر غیرقانونی بودن فعالیت های سایت ها و برنامه های حوزه ارز های دیجیتال صادر کرده است.

همچنین اداره ارتباطات این کشور تاکید کرده است که استفاده از وب سایت ها، برنامه ها و شبکه های آنلاین مرتبط با  ارز های دیجیتال در داخل کشور ممنوع است.